Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 30 stycznia 2023 roku

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego wyznaczenia  terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, prowadzonych przez Gminę Lisia Góra

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) w związku z  art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

 

zarządza się, co następuje:

 

§1.

W zarządzeniu nr 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, prowadzonych przez Gminę Lisia Góra  w załączaniu  Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1. pkt 1 w tabeli otrzymuje brzmienie:

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

 Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice dziecka już uczęszczającego do  przedszkola składają deklarację w przedszkolu.

od 6 lutego 2023 r.

do 15 lutego 2023 r.

 do godz. 15.00

         ______

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisia Góra oraz na stronie internetowej https://www.lisiagora.pl/, a także na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra.

 

Wójt

Arkadiusz Mikuła 

Skip to content