Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Apel do mieszkańców w sprawie właściwego utrzymania stanu urządzeń melioracyjnych.

rów

Wójt Gminy Lisia Góra apeluje do mieszkańców o podjęcie działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów, rowów melioracyjnych, drenaży zlokalizowanych na własnych nieruchomościach i gruntach rolnych. Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). Zgodnie z art. 205 w/w ustawy utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Mając na względzie powyższe właściciele gruntów powinni pamiętać, że aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów.

Apelujemy  do mieszkańców o podjęcie odpowiednich działań i czynności, które doprowadzą do właściwego stanu technicznego przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie naszej  gminy. Tylko wspólne zaangażowanie wszystkich właścicieli działek przyległych do rowów przyczyni się do skutecznego rozwiązania problemu zalewania i zminimalizowania zagrożenia podtopieniami, a tym samym wyeliminuje możliwość powstawania szkód w zabudowanych posesjach i uprawach rolnych.

Skip to content