Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Fotopułapki na terenie gminy Lisia Góra

Kamera - fotopułapka

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy oraz powstawaniem dzikich wysypisk informujemy, że na terenie gminy Lisia Góra zostało zamontowane 30 fotopułapek, które będą wykorzystywane do ustalenia osoby odpowiedzialnej za wysypanie odpadów w miejscu zakazanych, zobowiązanie go do usunięcia śmieci oraz poniesienia kary.

Każdy, kto będzie świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją.

 

                         „ŚMIECĄC,UŚMIECHAJ SIĘ SZCZERZE, BYĆ MOŻE JESTEŚ W UKRYTEJ KAMERZE”.

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( dalej RODO) informujemy:
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych z fotopułapki jest Urząd Gminy z siedzibą w Lisiej Górze ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit e RODO i art. 9a ustawy o samorządzie gminnym.
3) Dane osobowe będą pozyskiwane w celu zapewnienia porządku publicznego.
4) Zapisy z fotopułapki będą przechowywane przez okres 3 – miesięcy, a następnie będą automatycznie usuwane.
5) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ograniczenia przechowywania.
6) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje wniesienie skargi do organu nadzorczego, o ile przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8) Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9) Dane osobowe nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Skip to content