Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

II Gminny Konkurs Profilaktyczny 2022 ,,Żyj pozytywnie i zdrowo bez nałogów” Dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lisia Góra

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Regulamin konkursu
§ 1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Wójt oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Lisia Góra.

§ 2
Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lisia Góra.

§ 3
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest:
wspieranie podejmowanych przez dzieci i młodzież działań profilaktycznych oraz wspieranie czynników chroniących przed sięganiem po środki zmieniające świadomość poprzez:
 promocję stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i używek;
 kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości;
 zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami;
 zachęcanie młodzieży i dzieci do własnych przemyśleń w tym zakresie.

§ 4
Prace konkursowe
1. Prace konkursowe promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień.
2. Forma pracy to praca przestrzenna.
3. Każdy uczestnik ma prawo złożyć jedną pracę (wykonaną indywidualnie).
4. Prace mogą być wykonane z dowolnych materiałów.
5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora: imię nazwisko, wiek (klasa), nazwa szkoły, telefon kontaktowy opiekuna/rodzica. Każdy uczestnik powinien wraz z pracą dostarczyć wypełnione oświadczenie (dostępne w załączniku do niniejszego regulaminu).

§ 5
Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe oceni Wójt oraz komisja składająca się z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Lisiej Górze.
2. Konkurs zostanie podzielony na III kategorie wiekowe:
 Kategoria 1. Uczniowie klas I-III
 Kategoria 2. Uczniowie klas IV-VI
 Kategoria 3. Uczniowie klas VII-VIII
3. Prace konkursowe należy składać do Urzędu Gminy do dnia 10.11.2022 r.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 25.11.2022 r. – https://www.lisiagora.pl/

§ 6
Postanowienia końcowe
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zwraca prac.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków Regulaminu.
3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowani.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej organizatora: www.lisiagora.pl, od dnia ogłoszenia konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471 ze zm.).
7. Udział w konkursie związany jest z przetwarzaniem danych osobowych uczestników
w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu na podstawie art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) RODO tzn., że:
a) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra
b) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze można się skontaktować pisemnie na adres administratora lub pocztą elektroniczną iod@lisiagora.pl
c) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu,
d) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania niniejszego konkursu,
e) w okresie, o którym mowa w pkt.4 autor pracy (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekunowie prawni) posiada prawo do:
– dostępu do udostępnionych danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym.
10. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wójt oraz Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Lisiej Górze

 

 

Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem uczestnika

Skip to content