Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja dotycząca pomocy żywnościowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lisia Góra

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż od 13 maja 2024r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021- 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2023

W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się do pracowników socjalnych GOPS Lisia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania : poniedziałek 8.00 do 17.00, wtorki, środy i czwartki 7.30 do 15.30, piątki od 7:30-14:30

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, których dochód z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie się o powyższą pomoc nie przekracza 265% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane zobowiązane są przedłożyć aktualne zaświadczenie o dochodach ( zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za m-c kwiecień 2024, odcinek renty/emerytury za m-c kwiecień 2024, decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach rodzinnych, odcinek składki KRUS, nakaz płatniczy na rok 2024, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania/dochodzie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, inne dokumenty potwierdzające sytuację materialno – bytową rodziny ).

Termin dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2023 będzie podany w kolejnej informacji.

Skip to content