Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,0158 ha położona w m. Śmigno, gmina Lisia Góra oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 459/5, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr TR1T/00065548/2, stanowiąca własność Gminy Lisia Góra

 

 1. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Śmigno
Przedmiotowa nieruchomość stanowi wąski pas gruntu, graniczy z drogą publiczną. Na działce znajduje się część dzwonnicy – pozostała część na nieruchomości przyległej: działce nr 1056. Na działce nr 459/5 znajduje się również fragment ścieżki utwardzonej – z placu kościelnego do schodów na parkingu na sąsiedniej działce nr 459/4, a także nasadzenia roślinne. Działka nr 459/5 jest przygrodzona – otoczona z trzech stron ogrodzeniem – do nieruchomości przyległej tj. działki nr 1056 zabudowanej budynkiem kościoła. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, w niedalekiej odległości szkoła podstawowa.

Uzbrojenie terenu: teren, na którym położone są działki nr 459/5 i 1056 w Śmignie uzbrojony jest w, energię elektryczną, wodociąg, gaz, kanalizację sanitarną.

Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków działka posiada następujące użytki i klasy: ŁIII 0,0158 ha.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra działka nr 459/5 leży w terenach oznaczonych symbolem MN– tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2024 r.

 

 1. Cena nieruchomości: 10 986,00 zł brutto
  (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

 2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy 
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy: nie dotyczy
  8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

  9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

  10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
  Działka przeznaczona do sprzedaży.

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust.1 pkt 1 i 2:
 • 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
 • wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

 

 

 

                                                                                                                           z up. Wójta

 
                                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Miotła

Zastępca Wójta Gminy

Skip to content