Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków? Od maja rozpoczną się kontrole

Zbiornik na szambo

Wójt Gminy Lisia Góra informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Lisia Góra, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Wpisy do gminnej ewidencji dokonywane są na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Mając na uwadze powyższe, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Lisia Góra, który w 2022 r. nie dokonał  w urzędzie gminy  zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków powinni je zawrzeć niezwłocznie.

Druki zgłoszeń dostępne są w pokoju nr 3 urzędu gminy Lisia Góra bądź na stronie internetowej gminy w zakładce Ekologia w gminie. Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z kopią umowy i potwierdzeniem wywozów nieczystości ciekłych  oraz  fakturą za wodę za rok 2022/23 należy składać bezpośrednio do dnia 30 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Lisia Góra pokój nr 10 lub pokój nr 3,  bądź za pomocą poczty na adres Urząd Gminy Lisia Góra,  ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra.

Na terenie gminy od 1 maja 2023 roku rozpocznie się cykl kontrolny w tym zakresie. W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które do dnia 30 kwietnia br., nie złożą do Urzędu Gminy stosownego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/207/2020  Rady Gminy Lisia Góra z dnia 4 czerwca  2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisia Góra zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz na cztery miesiące, a osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na rok lub zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie czystości i porządku na terenie gminy.

Skip to content