Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie
  2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1428).

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy  Lisia Góra oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Lisia Góra.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisia Góra

Arkadiusz Mikuła

 

Załącznik do Zarządzenia nr  16/2023

Wójta Gminy Lisia Góra

z dnia  1 marca 2023 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Lisia Góra

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie

Organ prowadzący szkołę: Gmina Lisia Góra adres: Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 

33-140 Lisia Góra

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie, adres: Pawęzów 66, 33-103 Tarnów

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1449 z późn. zm.).
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie,

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

–      imię (imiona) i nazwisko,

–      datę i miejsce urodzenia,

–      obywatelstwo,

–      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopii:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 342) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

  1. Dodatkowo osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie.

 

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (na kopercie winno być podane imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zwrotny kandydata) z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie”, w terminie do dnia 16 marca 2023r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Lisia Góra, Lisia Góra, ul 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra dziennik podawczy pokój 10, w poniedziałek w godz. 8.00-17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 w piątek w godz. 7.30 – 14.30 lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do tut. Urzędu do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 15.30. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.
  2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lisia Góra.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

  1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE.2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Urząd Gminy w Lisiej Górze informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,317968,klauzula-informacyjna-rodo.html Adres Lisia Góra ul. 1Maja 7, 33-140 Lisia Góra tel. 146784678 fax. 146784249 e-mail ug@lisiagora.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@lisiagora.pl lub pisemnie na podany adres powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnego konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze konkursu, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

 

 

Skip to content