Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Lisia Góra

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lisia Góra

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, że od 15 maja 2023r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus

W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się do pracowników socjalnych GOPS Lisia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania : poniedziałek 8.00 do 17.00, wtorki, środy i czwartki 7.30 do 15.30.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, których dochód z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie się o powyższą pomoc nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

1.707, 20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane zobowiązane są przedłożyć aktualne zaświadczenie o dochodach ( zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za m-c kwiecień 2023, odcinek renty/emerytury za m-c kwiecień 2023, decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach rodzinnych, odcinek składki KRUS, nakaz płatniczy na rok 2023, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania/dochodzie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej , inne dokumenty potwierdzające sytuację materialno – bytową rodziny ).

Termin dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 PLUS będzie podany w kolejnej informacji.

Skip to content