Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ważna informacja w sprawie bezodpływowych zbiorników (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Urząd Gminy Lisia Góra informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Lisia Góra przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są,  w razie kontroli, do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym zakresie. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Lisia Góra.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

 

REJESTR ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORYU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH GMINA LISIA GÓRA

Lp.

Firma, oznaczenia siedziby, adres albo imię i nazwisko przedsiębiorcy

NIP

Regon

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Data wydania zezwolenia

Okres obowiązywania zezwolenia (zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, liczone od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna)

1.

Gminna Spółka Komunalna                sp. z o.o.  33-140 Lisia Góra ul. Rolnicza 39

Tel.  14 678 41 02

8730006924

850000358

Nieczystości ciekłe

21.12.2012 r.

20.12.20022

2.

Firma Usługowa Szerszeń  Aniela  123B, 33-100 Tarnów

14 625 01 96

9930028150

8517033872

Nieczystości ciekłe

28.06.2017

27.06.2027

3.

WC SERWIS SP. Z O.O. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

Tel. 801 133 808

6182730408

241628482

Nieczystości ciekłe

23.03.2017

27.03.2027

 

4.

TOI TOI sp. z o.o. ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa

Tel. 804 204 204

1180042784

010336146

Nieczystości ciekłe

17.06.2019

17.06.2029

5.

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. ul. Kolejowa 10,
33-132 NIEDOMICE

Tel.  505 416 808

9930608025

121146916

Nieczystości ciekłe

30.11.2015

02.12.2025

 

 

Skip to content