Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Uwaga zmiana w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski) !!!

Herb małopolski

Szanowni Państwo,
Podczas LIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, w dniu 26 września br., została przyjęta uchwała nr LIX/842/22 – w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski).
Zmiana uchwały dotyczy wskazania daty granicznej umożliwiającej eksploatację pozaklasowych urządzeń grzewczych. Urządzenia niespełniające parametrów emisji i sprawności co najmniej klasy 3, zgodnych z normą PN-EN 303- 5:2012, mogą być eksploatowane do 30 kwietnia 2024 roku. Ten sam termin dotyczy również ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymagań:

– w zakresie sprawności cieplnej co najmniej 80%, lub
– wymogów ekoprojektu, lub
– wyposażenia w urządzenia redukujące emisję pyłu.

Aktualna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią i wojną na Ukrainie ma bezsporny wpływ na dostępność i ceny nośników energii. W obliczu rosnących cen, braku pewności co do ciągłości dostaw surowców oraz zawieszenia przez dostawców gazu wykonywania nowych przyłączy, umożliwia się mieszkańcom Małopolski wydłużenie czasu na wymianę źródła ogrzewania o okres jednego roku i czterech miesięcy.

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, zawierająca uzasadnienie oraz w załączeniu zbiór opinii i uwag otrzymanych w procesie konsultacji projektu uchwały, dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Z poważaniem,
Józef Gawron
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
/ – podpisano cyfrowo – /

 

Pełna treść dokumentu

Skip to content