Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wójt Gminy Lisia Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o przetargu

 

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023. 344 z późn.zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nieruchomości (tj. Dz.U.2021.2213) oraz zgodnie z uchwałą Nr LIII/578/2023 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28.11. 2023 r.

 

 

Wójt Gminy Lisia Góra
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Księga Wieczysta Nr TR1T/00060309/0
działka nr 2166/2

2. Powierzchnia nieruchomości:
pow. 0,35 ha

3. Opis nieruchomości:
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra
obręb: Lisia Góra
Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 2166/2 o pow. 0,3500 ha położona jest we wschodniej części miejscowości Lisia Góra. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, niezagospodarowane, użytkowane rolniczo lub odłogowane. Najbliższa zabudowa produkcyjna znajduje się w odległości do ok. 500 m na zachód od nieruchomości. Dalej w odległości do ok. 1 km na zachód rozpoczyna się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz kolejna pojedyncza produkcyjna. Odległość od centrum miejscowości Lisia Góra, gdzie znajduje się pełne zaplecze handlu, usługi, administracji, oświaty i zaplecze medyczne, wynosi ok. 3 km. Odległość od większej aglomeracji – miasta Tarnów wynosi ok. 7 km. Działka posiada dobre połączenie komunikacyjne z wjazdem na autostradę A4, znajdującym się w odległości ok. 6 km. Działka od południa przylega do asfaltowej drogi publicznej – droga wojewódzka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2166/1 i nr 1396/3, obr. Lisia Góra.
Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2166/2 położona jest w terenie płaskim. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Kształt nieruchomości jest regularny, wąskiego prostokąta o słabych parametrach – wymiary ok. 257 m x 11 m. Działka jest nieuzbrojona – brak mediów w zasięgu.
Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków działka posiada następujące użytki i klasy gruntowe: RIVa 0,15 ha, RIVb 0,20 ha.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 14.05.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Stan prawny nieruchomości:
Wg Księgi Wieczystej TR1T/00060309/0
Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości”
 Lisia Góra: dz. nr 2166/2
Dział I-SP – „Spis praw związanych z własnością”
   Brak wpisów
Dział II – „Własność”
   Gmina Lisia Góra – udział 1/1
Dział III – „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”
   Brak wpisów
Dział IV – „Hipoteka”
   Brak wpisów

Wg wypisu z rejestru gruntów
Jednostka ewidencyjna: 121603_2 Lisia Góra
Obręb ewidencyjny: Nr 0001 Lisia Góra
Numer działki: 2166/2
Razem powierzchnia działki: 0,35 ha
Właściciel: Gmina Lisia Góra – własność 1/1

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra działka nr 2166/2 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem U/P– tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej (ok. 0,3340 ha) oraz w południowej części na niewielkim fragmencie w terenach KG – tereny dróg publicznych (ok. 0,0160 ha).

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
2024 r.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
nie dotyczy

7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
nie dotyczy

8. Termin wnoszenia opłat:
nie dotyczy

9. Zasady aktualizacji opłat:
nie dotyczy

10. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, od oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę:
Działka przeznaczona do sprzedaży.

11. Cena wywoławcza:
120 900,00 zł (brutto)

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

12. Obciążenia nieruchomości:
brak

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
brak

14. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 08.08.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lisia Góra, pok. nr 20 (sala narad I piętro).

15. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości: 7000,00 zł
(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 05.08.2024 r. na konto KBS O/Lisia Góra Nr 89859100070110000003290013.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

16. Postąpienie w przetargu stanowić będzie kwota: 2000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

17. Warunki przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej (pkt 15), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 05.08.2024 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Lisia Góra
b)  Wpłacone wadium zostanie:
    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę nabycia stanowić będzie kwota, jaka została osiągnięta w postąpieniach przetargu
    zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
c) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium
w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
    osoby fizyczne (dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty)
    podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CIDG, KRS)
    pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo
    oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu oraz stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
d) Oświadczenie o wypełnienie obowiązku informacyjnego (druk do pobrania zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

18. Przebieg przetargu ustnego nieograniczonego
a)  po wpłacie wadium przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium
b) przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
c) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
d) uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień
e) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej
f) po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

19. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

20. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

21. Cenę nieruchomości ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniki przetargu, pomniejszoną
o wpłacone wadium nabywca jest obowiązany wpłacić na konto KBS O/Lisia Góra nr 89 8591 0007 0110 0000 0329 0013 nie później niż przed zawarciem umowy notarialnej.

22.  Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

23. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z ważnych powodów.

24. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisia Góra pod nr tel. 14 6784 347, w. 123 w godzinach pracy urzędu.

W Ó J T

                                       Arkadiusz Mikuła

 

 

 

 
Skip to content