Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Znak sprawy: B.6845.1.3.2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.)

Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

1.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

dz.nr 1838, Księga Wieczysta Nr TR1T/00067626/7

 

2. Powierzchnia nieruchomości:

Powierzchnia użytkowa przeznaczona do dzierżawy: 6m²

 

3. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Łukowa
Przeznaczona do oddania w dzierżawę nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1838 położona w m. Łukowa stanowiąca własność Gminy Lisia Góra. Powyższa nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr II/15/2024 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28.05.2024 r.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu obejmującego działkę nr 1838 położonej w m. Łukowa brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i KZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej.

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2024 r.

 

6. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
nie dotyczy

 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest w wysokości 50,00 zł. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej.

9. Termin wnoszenia opłat:
Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie z góry za bieżący miesiąc na podstawie wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego.

10. Zasady aktualizacji opłat:
Czynsz dzierżawny będzie podlegać waloryzacji, bez konieczności zmiany umowy oraz pisemnego powiadomienia ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, publikowany przez GUS.

 

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najemdzierżawę lub użyczenie:
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy.

                                                                                                                                                               z up. Wójta

                                                                              
                                                                                                                                                       mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                          Zastępca Wójta Gminy

Skip to content