Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Znak sprawy: B.6845.1.5.2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

dz.nr 511/4, Księga Wieczysta Nr TR1T/00065548/2,

 

2. Powierzchnia nieruchomości:

dz.nr 511/4 o pow. 0,0217 ha

 

3. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Śmigno
Przeznaczona do oddania w dzierżawę nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 511/4 położona w m. Śmigno stanowiąca własność Gminy Lisia Góra. Powyższa nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr LIII/579/2023 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28.11.2023 r.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu obejmującego działkę nr 511/4 położonej w m. Śmigno brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego część nieruchomości, która jest przedmiotem dzierżawy zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Działka nr 511/4 położona w m. Śmigno nie znajduje się w obszarze rewitalizacji.

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2024 r.

 

6. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy

 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:

Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest w wysokości 217,00 zł. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej.

9. Termin wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny corocznie z góry za każdy pełny rok kalendarzowy w terminie do 15 września danego roku.

10. Zasady aktualizacji opłat:

Czynsz dzierżawny będzie podlegać waloryzacji, bez konieczności zmiany umowy oraz pisemnego powiadomienia ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, publikowany przez GUS.

 

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy.

                                                                                                                                                               z up. Wójta

                                                                              
                                                                                                                                                       mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                          Zastępca Wójta Gminy

Skip to content