Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Herb Gminy Lisia Góra

Znak sprawy: B.6845.2.2.2022                                                 

Lisia Góra, 15 czerwca 2022 r.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do najmu

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2021 r. poz. 1899 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00067626/7.
Część działki nr 1838 w miejscowości Łukowa.

 

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia użytkowa działki przeznaczona do najmu: 6 m²

 

 1. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Łukowa
Powierzchnia użytkowa działki przeznaczona do najmu: 6 m², położona w zachodniej części działki.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lisia Góra nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz KZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

lipiec 2022 r.

 

 1. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
  nie dotyczy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
  Cena miesięcznego najmu 6 m² dz. nr 1838 wynosi 360 zł netto. Stawka czynszu najmu nie obejmuje kosztu zużytej energii elektrycznej. Energia elektryczna będzie rozliczana ryczałtowo, w kwocie 100 zł netto miesięcznie.

  9. Termin wnoszenia opłat:
  Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry za bieżący miesiąc, w terminie 28 dni od daty doręczenia Najemcy prawidłowo wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT.

  10. Zasady aktualizacji opłat:
  nie dotyczy

  11. Informacje
  o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
  Nieruchomość przeznaczona w najem.

 

                                                                                                                   z up. Wójta

                                                                             
                                                                                                                                                    mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                        Zastępca Wójta Gminy

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
w dniach od 15.06.2022 do 07.07.2022 r.

Treść ogłoszenia

Skip to content