Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2021 r. poz. 1899 z p.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1,6300 ha położona w m. Lisia Góra, gmina Lisia Góra oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr TR1T/00065548/2, stanowiąca własność Gminy Lisia Góra.

2. Opis nieruchomości:
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra
obręb: Lisia Góra
Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działki gruntowe nr 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788 znajduje się w m. Lisia Góra, gmina Lisia Góra, na których zlokalizowane jest Gminne Centrum Sportu tj. boisko piłki nożnej, budynek trybun z zapleczem szatniowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 236,30 m2 z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów działki posiadają następujące użytki i klasy gruntowe: Bz.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lisia Góra działki nr 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788 leżą w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2022 r.

5. Opłaty za wynajem boiska piłkarskiego:
a) dla zorganizowanych grup Stowarzyszeń i Fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Lisia Góra w kategorii wiekowej „Senior”:
– 80,00 zł za 1 godzinę zegarową
– 40,00 zł za 1/2 godziny lub 1/2 boiska
b) dla zorganizowanych grup Stowarzyszeń i Fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Lisia Góra w kategorii wiekowej innej niż „Senior”:
– 40,00 zł za 1 godzinę zegarową
– 20,00 zł za 1/2 godziny lub 1/2 boiska
c) dla zorganizowanych grup Stowarzyszeń i Fundacji sportowych mających siedzibę poza terenem Gminy Lisia Góra w kategorii wiekowej „Senior”:
– 300,00 zł za 1 godzinę zegarową
– 150,00 zł za 1/2 godziny lub 1/2 boiska
d) dla zorganizowanych grup Stowarzyszeń i Fundacji sportowych mających siedzibę poza terenem Gminy Lisia Góra w kategorii wiekowej innej niż „Senior”:
– 200,00 zł za 1 godzinę zegarową
– 100,00 zł za 1/2 godziny lub 1/2 boiska
e) opłata za sparing w kategorii wiekowej „Senior” dla dwóch zespołów z terenu Gminy Lisia Góra:
– 200,00 zł za 2 godziny zegarowe
f) opłata za sparing w kategorii wiekowej „Senior” zespół z terenu Gminy Lisia Góra – zespół spoza terenu Gminy Lisia Góra:
– 300,00 zł za 2 godziny zegarowe
g) opłata za mecz/sparing w kategorii wiekowej „Senior” dla zespołów spoza ternu Gminy Lisia Góra:
– 500,00 zł za 2 godziny zegarowe
h) opłata za mecz/sparing w kategorii wiekowej innej niż „Senior” dla dwóch zespołów z terenu Gminy Lisia Góra:
– 200,00 zł za 2 godziny zegarowe
i) opłata za sparing w kategorii wiekowej innej niż „Senior” zespół z terenu Gminy Lisia Góra – zespół spoza terenu Gminy Lisia Góra:
– 300,00 zł za 2 godziny zegarowe
j) opłata za mecz/sparing w kategorii wiekowej innej niż „Senior” dla zespołów spoza terenu Gminy Lisia Góra:
– 400,00 zł za 2 godziny zegarowe
k) opłata za wynajem części lekkoatletycznej stadionu dla grup zorganizowanych spoza terenu Gminy Lisia Góra:
– 120,00 zł za 1 godzinę zegarową
l) opłata za wynajem części lekkoatletycznej stadionu ze sztucznym oświetleniem dla grup zorganizowanych spoza terenu Gminy Lisia Góra:
– 200,00 zł za 1 godzinę zegarową

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy: nie dotyczy

8. Termin wnoszenia opłat: zgodnie z zawartą umową

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem.

z up. Wójta
mgr inż. Piotr Miotła
Zastępca Wójta Gminy

Treść ogłoszenia

Skip to content