Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Znak sprawy: B.6850.16.2022                                                                     Lisia Góra, 02 grudnia 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2021 r. poz. 1899 z p.zm.)

Wójt Gminy Lisia Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Księga Wieczysta Nr TR1T/00063388/8
Lokal położony w budynku nr 54 Szkoły Podstawowej w Nowych Żukowicach usytuowany na dz.nr 595, 593/11

 

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia użytkowa lokalu: 47,80 m²

 

3. Opis nieruchomości:

województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra

obręb: Nowe Żukowice
Lokal o powierzchni użytkowej 47,80 m².

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Lokal mieszkalny po remoncie przeznaczony na cele dydaktyczne szkoły, usytuowany jest w budynku nr 54 Szkoły Podstawowej w Nowych Żukowicach. Lokal wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na dz.nr 595 o pow. 0,27 ha w m. Nowe Żukowice. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lisia Góra nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

2023 r.

 

6. Cena nieruchomości:

nie dotyczy

 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
nie dotyczy

 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy:
bezpłatne użyczenie

9. Termin wnoszenia opłat:
nie dotyczy

10. Zasady aktualizacji opłat:
nie dotyczy

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Nieruchomość przeznaczona w bezpłatne użyczenie.

 

 

                                                                                                                   z up. Wójta

                                                                             
                                                                                                                                                    mgr inż. Piotr Miotła

                                                                                                                                                        Zastępca Wójta Gminy

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra
w dniach od 06.12.2022 r. do 27.12.2022 r.

Skip to content