Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, prowadzonych przez Gminę Lisia Góra.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) w związku z  art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 900 z późn. zm.);

zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do:
    1. publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
    2. klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. 

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz dokumenty określone w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  2. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
    a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale Nr XXI/272/2021 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisia Góra oraz na stronie internetowej https://www.lisiagora.pl/, a także na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  3/2024

z dnia  29 stycznia 2024 r.

Wójta Gminy Lisia Góra

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów po publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

 Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice dziecka już uczęszczającego do  przedszkola składają deklarację w przedszkolu.

od 5 lutego 2024 r.

    do 9 lutego 2024 r.

       do godz. 15.00

         ______

2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12 lutego 2024 r.

do 8 marca 2024 r.

do godz. 15.00

 

od 6 maja 2024r.

do 17 maja 2024r.

  do  godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

do 15 marca 2024r.

do godz. 15.00

do 20 maja 2024r.

   do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

18 marca 2024 r.

do godz. 15.00

21 maja 2024r.

do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy rodziców, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole we wniosku).

od 19 marca 2024 r. 

do 4 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

 

 

od 27 maja 2024r.

do 31 maja 2024r.

do godz. 15.00

 

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

5 kwietnia  2024 roku

do godz. 15.00

3 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2024

z dnia 29 stycznia 2024 r.

Wójta Gminy Lisia Góra

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie  do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.02.2024 r.

do 22.03.2024 r.

       do godz. 15.00

 

od 27.05.2024 r.-

do 07.06.2024 r.

        do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 26.03.2024r.

      do godz. 15.00

do 11.06.2024 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej

27.03.2024 r.

        do godz. 15.00

14.06.2024 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 03.04.2024 r. do 12.04.2024 r.

       do godz. 15.00

od 17.06.2024 r.

do 21.06.2024 r.

       do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej

15.04.2024 r.

        do godz. 15.00

 

24.06.2024 r.

do godz. 15.00

 

 

 

Skip to content